فقط یکبار

بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد


♥ یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 06:06 ب.ظ توسط حسین : نظرات()

دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..
همین…


♥ شنبه 24 تیر 1396 ساعت 01:56 ب.ظ توسط حسین : نظرات()

ما به آرزو هایمان یک رسیدن بدهکاریم


♥ جمعه 23 تیر 1396 ساعت 03:00 ب.ظ توسط حسین : نظرات()